تهیه وسائل و مواد مصرفی پروژه ها را در کمترین زمان با سایت ایران نیو کمپ تجربه کنید
تهیه وسائل و مواد مصرفی پروژه ها را در کمترین زمان با سایت ایران نیو کمپ تجربه کنید
شرایط عمومی پیمان

ماده 26 و ماده 27 و ماده 28 و ماده 2

 

ماده 26 . آثار تاریخی و اشیای عتیقه(شرایط عمومی پیمان در پروژه های نفت و گاز کشور)

هرگاه ضمن اجرای کار ، اشیای عتیقه یا آثار تاریخی و مسکوکات قدیمی و مانند آن در محل کار پیدا شود ، پیمانکار متعهد است که بی درنگ مراتب را از طریق مهندس مشاور به اطلاع کارفرما و طبق قوانین به اطلاع دستگاههای انتظامی برساند . کارفرما برای حفظ و نگهداری یا انتقال اشیای عتیقه ، اقدام فوری به عمل می آورد .

پیمانکار طبق شرایط عمومی پیمان در پروژه های نفت و گاز کشور باید تا زمان اقدام به حفاظت از سوی کارفرما یا مقامات ذی ربط ، برای حفظ و نگهداری اشیاء و آثار مزبور ، مراقبت لازم را به عمل آورد .

هر گاه اجرای این ماده ، موجب توقف یا تعطیل عملیات موضوع پیمان گردد ، طبق ماده 49 رفتار می شود .

ماده 27 . اقامتگاه قانونی(شرایط عمومی پیمان در پروژه های نفت و گاز کشور)

اقامتگاه قانونی کارفرما و پیمانکار همان است که در موافقتنامه پیمان نوشته شده است . در صورتی که یکی از طرفین ، محل قانونی خود را تغییر دهد ، باید نشانی جدید خود را دست کم 15 روز پیش از تاریخ تغییر ، به طرف دیگر اطلاع دهد ، تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت شده تلقی می گردد .

ماده 28 . تحویل کارگاه(شرایط عمومی پیمان ……)

الف ) بر اساس شرایط عمومی پیمان در پروژه های نفت و گاز کشور کارفرما متعهد است که کارگاه را بی عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد .

اگر اجرای کار در زمین‌ها و محل‌های تحویلی ، مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوقی از قبیل عوارض شهرداری ، حق ریشه و مستحدثات و مانند اینها باشد ، کارفرما متعهد به تحصیل پروانه ساختمان و پرداخت وجوه مزبور است .

تبصره 1 . اگر در اسناد و مدارک پیمان ، تامین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار گذاشته شده باشد ، طبق شرایط پیش بینی شده در پیمان عمل می شود .

تبصره 2 . در‌صورتی‌که محل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود ، آن قسمت از کار که متوقف شده است ، مشمول تعلیق می گردد و طبق ماده 49 رفتار می‌شود .

ب ) کارفرما پس از مبادله پیمان ، تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از 30 روز از تاریخ مبادله پیمان باشد ، به پیمانکار اعلام می‌کند . پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود و طی صورت‌مجلس‌هایی ، اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید . در صورتی که حداکثر 30 روز از تاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود ، کارفرما حق دارد که طبق ماده 46 ، پیمان را فسخ کند .

در صورت‌مجلس‌های تحویل کارگاه باید حدود و موقعیت زمین‌ها و محل‌هایی که در آن‌ها موضوع پیمان اجرا می‌شود و نقاط نشانه با مشخصات آن‌ها ، محور عملیات و محل منابع تهیه مصالحی که باید در کارگاه تولید گردد ، درج شود .

 

 

 

اگر تحویل کارگاه به طور یکجا میسر نباشد ، کارفرما باید کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند عملیات موضوع پیمان را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد . در این حالت نیز مهلت کارفرما برای تحویل دست کم اولین قسمت از کارگاه که برای تجهیز کارگاه و شروع عملیات موضوع پیمان لازم است ، حداکثر 30 روز است .

ج ) هرگاه کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد ، و مدت تاخیر در تحویل کارگاه بیش از یک ماه شود ، کارفرما به منظور جبران خسارت تاخیر در تحویل کارگاه ، هزینه‌های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را که طبق رابطه زیر محاسبه می‌شود ، پرداخت می‌کند ، مشروط به اینکه با تایید مهندس مشاور ، پیمانکار در محل‌های تحویل شده تاخیر غیر مجاز نداشته باشد .

= مبلغ خسارت تاخیر تحویل کارگاه

(( مدت تاخیر به ماه پس از کسر یکماه ) ( مبلغ اولیه پیمان ÷ مبلغ کارهایی که در تحویل محل اجرای آن تاخیر شده است ) ( متوسط کارکرد فرضی ماهانه )) × 5/7%

اگر مدت تاخیر از 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه (هر کدام که کمتر است) بیشتر شود ، حقوقی به پیمانکار تعلق می‌گیرد ، بدین ترتیب که اگر مبلغ‌های پیش بینی شده در محل‌های تحویل نشده تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ، پیمانکار می‌تواند با اطلاع قبلی 15 روزه آن را از تعهدات خود حذف کند ولی اگر این مبلغ بیشتر از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ، در صورت اعلام خاتمه پیمان از سوی پیمانکار ، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل می‌شود . هر گاه پیمانکار در محل‌هایی که در تحویل آن‌ها بیش از مدت پیشگفته تاخیر شده است ، کار اجرایی را شروع نماید ، حق حذف تعهدات در آن قسمت از کار از خود سلب می‌نماید .

General Conditions of Contract in Projects www.irannewcamp com - شرایط عمومی پیمان در پروژه های نفت و گاز کشور

تبصره ـ اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد ، برای تاخیر بیش از یک ماه تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه ، هر کدام که کمتر است ، نسبت به تاریخ مبادله پیمان ، ماهانه معادل مبلغ 5/2 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را پرداخت می‌کند . پیمانکار پس از انقضای 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه ، هر کدام که کمتر است ، مایل به ادامه یا اجرای کار نباشد ، با اعلام او ، قرار داد طبق ماده 48 خاتمه می یابد و پیمانکار هیچ گونه دعاوی دیگری نمی‌تواند مطرح نماید .

خسارت تاخیر در تحویل تمام یا قسمتی از کارگاه ، برای مدت مازاد بر یک ماه ، حداکثر تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه ، هر کدام که کمتر است ، قابل پرداخت است .

د ) در مواردی که به استناد این ماده ، قسمتی از تعهدات پیمانکار حذف شود ، تضمین انجام تعهدات پیمانکار نیز به تناسب کاهش داده می‌شود .

ه) پیمانکار نمی‌تواند جز آنچه طبق نقشه‌ها و دستورکارهاست ، در زمین‌ها و محل‌های متعلق به کارفرما یا ملک غیر که از طرف کارفرما به پیمانکار تحویل شده است ، اقدام به احداث بنا یا ساختمان کند . اگر در اثر اجرای کار در ملک غیر که از سوی کارفرما تحویل شده است ، صاحب ملک اقامه دعوا و درخواست خسارت و جلوگیری و توقف کار نماید ، طرف ادعا کارفرماست و پیمانکار هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در این مورد ندارد .

و) در‌صورتی‌که طبق اسناد و مدارک پیمان ، تامین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار باشد یا پیمانکار بخواهد طبق صلاحدید خود از محل‌هایی خارج از محل‌های تحویلی کارفرما برای تجهیز کارگاه استفاده کند ، باید موقعیت آن‌ها را به تائید کارفرما برساند . در این حالت ، مسئولیت هر نوع ادعا و طلب خسارت از سوی صاحب ملک به عهده پیمانکار است و کارفرما در این موارد مسئولیتی ندارد .

هرگاه پیمانکار محل‌های مورد نیاز تجهیز کارگاه را به صورت اجاره ای در اختیار بگیرد ، باید در اجاره نامه آن‌ها ، امکان انتقال مورد اجاره را به کارفرما پیش‌بینی کند .

ماده 29 . تغییر مقادیر کار ، قیمتهای جدید ، تعدیل نرخ پیمان

الف ) در ضمن اجرای کار ، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند . تغییر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می گردد . پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار ، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است ، به شرط آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار ، از حدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود .

1 ) افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود . جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید ( موضوع بند ج ) نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود .

تبصره ـ اگر نرخ پیمان مشمول تعدیل آحادبها باشد ، برای محاسبه افزایش مبلغ پیمان به سبب قیمتهای جدید ، ابتدا قیمتهای جدید به مبنای نرخ پیمان تبدیل می شود و سپس ملاک محاسبه قرار می گیرد .

2 ) جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود . اگر این مبلغ ، از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد ، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می شود . ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد ، پیمان طبق ماده 48 خاتمه داده می شود .

تبصره 1 . در صورت حذف قسمتهایی از کار به استناد بند ج ماده 28 ، برای تعیین حد افزایش یا کاهش مقادیر طبق بندهای 1 و 2 ، به جای مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ اولیه پیمان پس از کسر مبلغ کارهای حذف شده به وسیله پیمانکار ، ملاک قرار می گیرد .

تبصره 2 . اضافه یا کاهش مقادیر کار طبق مفاد بندهای ( الف ـ 1 ) و ( الف ـ 2 ) این

تا 10 درصد با دستور مهندس مشاور عمل می شود ، ولی اضافه بر آن با تصویب کارفرما قابل اجراست .

ب ) در صورتی که پس از تکمیل کار و تصویب صورت وضعیت قطعی مشخص شود ، مقادیر کار بدون آنکه از سوی کارفرما کم شده باشد ، نسبت به مقادیر منضم به پیمان کاهشی بیش از حد تعیین شده در بند ( الف ـ 2 ) داشته باشد ، در این حالت نیز نرخ پیمان ملاک عمل است 

ج ) اگر در چارچوب موضوع پیمان ، کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آنها قیمت و مقدار در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان پیش بینی نشده است ، پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ مهندس مشاور ، قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کارهای یاد شده ، همراه با تجزیه قیمت ، به مهندس مشاور تسلیم کند . قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین شود و به تصویب کارفرما برسد ، ملاک پرداخت است . قیمتهای جدیدی که به این صورت تعیین می شود باید بر حسب هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبه گردد . از این رو ، تنها ضریب هزینه بالا سری پیمان به قیمتهای جدید اعمال می شود .

تبصره ـ در صورتی که پیمان با استفاده از فهرستهای بهای واحد پایه منعقد شده باشد ، چگونگی تعیین قیمت جدید ، علاوه بر مفاد این بند ، تابع دستورالعمل نحوه استفاده از قیمتهای پایه در تعیین قیمت جدید با اولویت دستورالعمل یاد شده است .

د ) جمع بهای قیمتهای جدید ، علاوه بر آنکه تابع سقف تعیین شده در بند الف است ، نباید از 10 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود .

ه ) تعدیل نرخ پیمان طبق شرایط پیش بینی شده در شرایط خصوصی است .

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *